ࡱ F> 214 P4KSKS76~NN""8N\4Nz#"# $ hA j"7 L ff^u`sX@\ L ?e Y Z Q [ fN fusZ[2021]293S USMONWS݄eW^Pg gPlQS ~N>yOO(uNx91530115MA6Q3MCY2W l[NhN\Q 0W@Wff^Kf[:SNW]NV:SP3 NWS݄eW^Pg gPlQSݏSsXq_TċN{t6R^NHh ~ff^sXv[/eg s][g~~0 N0ݏlN[Tnc 2021t^8g25e ff^sXv[/e(Ws:Whg-NSsNWS݄eW^Pg gPlQS*gRtsXq_TċN[ybKb~ d_]^0 N NN[ g 0ff^u`sX@\s:Wv[U_ 00 0ff^u`sX@\g{U_ 00S?byAT T0uNY-pNT T0%NgbgqSNf YpSN0s:WgqGrI{nc:N0 `OlQS NL:NݏSN 0-NNSNlqQTVsXq_TċNl 0,{NASNag ^yvvsXq_TċNeN*g~[yb蕡[gb[gT*gNybQv ^USMO N__]^ KNĉ[0 b@\N2021t^10g8eJTw`OlQSݏlN[0YZOncTb\OQvYZQ[ v^JTw`OlQS gCgۏLH03u0`OlQS(Wl[gPQ*gcQH3u0 N NN[ gb@\ 0L?eYZNHQJTwfN 00 0V 0I{Pge:N0 N0#N9eckTL?eYZvOnc0y{| b@\Onc-NNSNlqQTVsXq_TċNl 0,{ NASNag ^USMO*gOlbyb^yvsXq_TbJTfN0bJTh b*gOgq,gl,{NASVagvĉ[͑ebybbb͑e[8hsXq_TbJTfN0bJTh d_]^v 1uS~N Nu`sX;N{#N\Pbk^ 9hncݏl`TqS[Tg Y^yv;`bD~vRKNNN N~vRKNNN NvZ>k v^SN#Nb` YSr KNĉ[ v^~T 0ff^u`sXL?eYZ1uϑĉRTWQĉ[2021t^Hr 0 N ݏS^yvsċ0 N TeS6e6R^KN1.ݏSsXq_TċN6R^vL:N*gybHQ^ KNĉ[0[`OlQS\OQY NQ[ 1.#NzsS\Pbk^ 2.Y1.3NCQZ>k0 N0#N9eckTL?eYZQ[ve\Le_TgP N sQN#N9eckݏlL:Nve\Le_TgP `OlQS^Nc0R,gYZQ[fNKNewzsS\Pbk^ *gS_sXq_TċN[ybMR N__]^0 N sQNZ>kve\Le_TgP N NZ>k;`Nl^XNSNCQte13000.00CQ 9hnc 0-NNSNlqQTVL?eYZl 0T 0Z>kQ[NZ>k6e4Ry[eRl 0vĉ[ `OlQS^Nc0R,gYZQ[fNKNew15eQ cb@\QwQv 0ff^Z>k N4wfN 0\Z>k4ff^V^0 `OlQS4~Z>kT ^\4>kQnc YpSNbb@\YHh0>g N4~Z>k b@\\ke cZ>kpev3%RYZ>k0 N e\L`QvbJTTTcw[ `OlQS^Nc0R,gQ[fNKNew15eQ\e\LYZQ[v`QfNbbJTb@\0b@\YXbff^u`sXgblvcw@\[`OlQSe\LYZQ[v`Q[esXL?egblTcw[0 V03uL?e YbcwL?eɋv_TgP Y N g,gYZQ[ S(Wc0R,gQ[fNKNewmQASeQTff^Nl?e^3u Y _NSN(WmQ*NgQvcTHT!:SNllbcwL?eɋ03uL?e YbcwL?eɋ N\PbkL?eYZQ[vgbL0 >g N3uL?e Y _N NTNllbcwL?eɋ S Ne\L,gYZQ[v b@\\Ol3uNllb:_6Rgb L0 ff^u`sX@\ 2021t^10g25e PAGE PAGE 4 ,.>@BHJLNlnͻ|dL4.CJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH.CJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH.CJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtHB*phCJ OJPJo(aJ CJ OJQJo(aJ CJ OJQJo(aJ #CJ OJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJQJo(aJ #CJ OJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJQJo(aJ CJHOJQJo(aJHCJHOJQJo(aJHCJ0OJQJo(aJ0CJ0OJQJo(aJ0< > P R ϷoWG9!.CJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH.CJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH.CJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH.CJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH.CJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH.CJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH.CJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH.CJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH l n ( . 2 ` d ϷkZE4(B*phCJ OJPJQJo(aJ nHtH B*phCJ OJPJQJo(aJ (B*phCJ OJPJQJo(aJ nHtH B*phCJ OJPJQJo(aJ 7B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH.CJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH.CJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH.CJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH.CJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH.CJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH d z ~ ȹwhS@(.CJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH%B*phCJ OJPJQJ^JaJ KH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHB*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJo(aJ B*phCJ OJPJo(aJ $B*phCJ OJPJo(aJ nHtHB*phCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJo(aJ (B*phCJ OJPJQJo(aJ nHtH B*phCJ OJPJQJo(aJ &(>@jlǯo_P@1 B*phCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJ^JaJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^JaJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*.CJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH.CJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH.CJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH7B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH7B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH .8>į{l\H0!CJ OJPJQJ^JaJ KH/CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH'CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^JaJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH'CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH(B*phCJ OJPJQJo(aJ nHtH(B*phCJ OJPJQJo(aJ nHtH B*phCJ OJPJQJo(aJ (B*phCJ OJPJQJo(aJ nHtH >N˼tdUA1CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH'CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtHCJ OJPJQJ^JaJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH'CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH'CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^JaJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH'CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH NR\^dz|~o_K;1CJ OJPJo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH'CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^JaJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH'CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtHCJ OJPJQJ^JaJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^JaJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^JaJ KH BD\^bɵwgXH8(CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^JaJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^JaJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^JaJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH'CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJo(aJ nHtHCJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ nHtHbëy\G*8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH%B*phCJ OJPJQJ^JaJ KHCJ OJPJQJ^JaJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH/CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtHCJ OJPJQJ^JaJ KHCJ OJPJQJ^JaJ KHCJ OJPJQJ^JaJ KHCJ OJPJQJ^JaJ KH $&(*,24͸vtqno(0JU0JmHsHnHtHU0JU0JU0JUo(CJOJPJQJ^JaJKH%B*phCJ OJPJQJ^JaJ KH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH.LNn> uU dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$ d4a$$1$ dHa$$1$dha$$dha$$ > R n  iYda$$G$1$H$`dG$1$@&H$-DM WD` dG$H$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`da$$1$WD` (@lm[Kda$$G$1$H$`da$$G$1$H$WD`da$$G$1$H$WD`da$$G$1$H$WD` dG$H$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`^|D^mXda$$G$1$H$-DM da$$G$1$H$-DM da$$G$1$H$-DM 0`0da$$G$1$H$-DM 0`0da$$G$1$H$`da$$G$1$H$-DM 0`0da$$G$1$H$WD`da$$G$1$H$`,.rf 9r 9r 9r #$&` 9r  9r 9r 9r #$&` 9r 9r 9r &dP dWD` d1$]da$$G$1$H$-DM WD@`da$$G$1$H$-DM .024 dWD`5. A!#"$%S2P18/R &66666666 0@P`p6666 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`pN@Ncke a$$1$$CJPJaJKHmH sH nHtH_H$A@$؞k=W[SONi@NnfhNb4 > .4G*Ax @Times New Roman-([SO;4 N[_GB2312- |8ўSO-4 |8N[;4 wiSO_GB2312L?eYZQ[fN(lWS_wmnڋwNN gPlQS) _o(u7buser Qhܛg9ĜGc f!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^,Q E([{ 0 0 00000;[( P)?R&2&"DZ[lho.=JV[|`gyP|l$)jujv ~.Re^mw$*]K >GnZ?#/r 4 *n U Z D H I T^ 5 4 v6 L z ,C ` 4} JT?kTzS)'<(""7{::sNWd}h[Xa%;FWW~ ~$Ssin4/RxGH Hl}+#R%)me%yvF/29`VfJgmyc}a-[=>*AbmUpws2u4i6i/l FNGg<8Ra AlU*$JYxQM( PHR^+ : 3= Sc hi L!!!!F*!A!J!R!_!t!l""""L;"7H"a"n"w#8#2[#j#Hu#N $0$8$=$>$4Z$]$ %r%%3% 3%E;%2u%J&>&y&!@&G&X&bg&z&t'*'j_'c'(m'(D(U(~j()80)7):)hL)\)b)K*U *-*9*?*+[#+/(+2)+;+A+>e+(,.6,G,` ---p@-cA-n-v-w--G.n.@/O/m/0d0Qp0a|091A1 I1X1e1m1|82vY2g2i2Rt233'3:3?3t~34t4\4^43b40k455|S59o5gv596dN62U6j7 7S7Kk7o7z7z}78$8v8x8n9,R9c90: :3:Z:m}: ;n;fV;<<&<4<;<}?<![<{<,-=\]=Gy=2>V!>5>A?w?Sy?;U@-l@n@w@EALA6A~8A =AFASAfeAB*7B/N6N:NDN5OOEOIOSOjOpOPy P PP,P1P TP$Q$Q49Q/EQtIQZOQfQ!fQ RyS`S_SjStS1zSTT$T$T0T?6TYTJkTqT;uT |TU%CUoU}U VVi#V/:VFVMV,QVfVWWn$W(KWXW|^WmWrWDxW XQ XX[!XzoXzXJ YYYSSY\]Y^YiYZZ'Z4Z4Z)UZ\Z4[4E[G[Av[\Z\y\+] ]"]6]G]L]b]o]w]^^3^'m^{^,_1_<_B_U_ j_q_Y`d%`;`o`-;aGa^abkbb;bWwb c2dKidmd$e9e,@eAeHeTezeJ'fh)f@fWDfHOfWfdfIgKg]gh`Thyh{hRiii(iLi'\isif j?jtjk)k:=k7Mk$qk:lkrl m6mCmEm_mxmn n}&n(n>n=]nonxnoGoWowo ppf9pk{pp!%q9EqOq_rr^0rSrZrinrvrss2"s,s-sL1s(Gst36tEkt~tSuuK2u6u>uyu4uv(vj*v8vZvCkvw+wuw xx 6xmyxyyJ)y>y KyKy@^yVmy yyFzy%y^GzVez|z~z{{M{{i{~{J6|C|P|[|u|. }+}$};}iE}R}e}h:~f~)q~Y.37Fs|8)1iKMXc_gT45n;Z'W(Hioxun?NU%}q$V?\` a2]`B fh$20>t{},!ry{];.R8JQS\i6Kyq<>Q rv6y9ASakzF*/uL` rzd z %0B6_-:9!0B4H !137KQ]^Vccis%vT7jmn(%'^2i@1G k8=9ElzSzrv:?TrEKSnib<#%Ru{x=?}U #Wm",5VHX]\ qj%*NPm{28=@uBOXX@n{;.~N+lDNOdVX/\hvp02be JJS;gn<U[ac7bBcG }"DIJ)Mmr{A}=!4LW[awl;r Qj1B|nor Q*z#E`y(| &',r:6LdTWEp:yhu;#9lq25|WC(4R\P->F:yFM1#38<BS*`d,h<`}a!7x(z %&(+6 GxJQ%eyH&;OI` l8JLM}QKeevP51i34O@n&qZ}"E0425_y% 3*acBw<,82P=RT)J$RR5fKR&&?9BMlRQr= )M x&!@|VPWYZx }5@>_hf|++9=DE/]W &LaLj_rACjl9(;Np>-w/|Q]clw&@}X`s;-&Jx[_b!c[u},05SrG$@@lx| Q'7nB]A^!+0AITKl|:}Y2%A\ZeA.b N^Ido+wn{_aOO*5<@Y~])M]hp%,o4YrvK#&7Z[|o[2u8CFG2 qP;4Yo\Y1`FCFNLLhniy{XdZMS^a_k*vvk#bv67W7n+8 ;*=A%e?O?NM Ni^o__mgnQnptvsxtc>bxcT{9~5gpBO1 obsw D3Kmkr )6 z0( * 3 ? ! !@Oh+'0$4 H T ` lxL?eYZQ[fN(lWS_wmnڋwNN gPlQS) _o(u7b Normal.dotuser3@wm-@ +9@dc=WPS Office_11.8.2.10255_F1E327BC-269C-435d-A152-05C5408002CA՜.+,D՜.+,HPX `h| _o-NV Q(\dKSOProductBuildVer2052-11.8.2.10125 Root Entry F.@WordDocument760Table#Data WpsCustomDataSummaryInformation(TDocumentSummaryInformation8 p !"#$%&'()*+,-/03