ࡱ F> 87: Pf#KSKSyOO(uNx91530124778593871Y l[NhNAfc 0W@WNWSwff^[lS'Y%WSRNY'YzQg NWS[lNremRBR gPlQSݏS^yv{t6R^0'Ylalg2l6R^TcalS{t6R^NHh ~ff^sXv[/eg s][g~~0 ݏlN[Tnc ~ff^sXv[/e2021t^8g31e[`OlQSۏLs:Wg8h[ Ss`OlQSX[(WN NsXݏlL:N1.2017t^12g*g~sO;N{蕡[yb Ta\5Nt/are~xx"luN~r^q(uvqdqvq_pΘp9e:NdqlSupv^beQO(u cgq 0^yvsXq_TċNR{|{t TU_2021Hr 0vsQĉ[ ^yvRt^yvsXq_TbJTh02.ݏSu`sX;N{ĉ[(W5Nt/are~xx"luN~&^_ǏnhV NnN$N*NclS ncff^u`sX@\YXbv,{ NegblvKm:ggNWS\nsXvKm gPlQS QwQv 0hKmbJT 0N\hW[020210-1549S >f:y N^lc>eSlSir2.42mg/m03.R|rxw*gǑSV!cSvI{ce2llb\alg0 N NN[ g 0ff^u`sX@\s:Wv[U_ 00 0ff^u`sX@\g{U_ 00s:WgqGr0sċbJT0sċyb Y06ebJT0calS0vKmbJT0%NgbgqSNf YpSNI{nc:N0 `OlQSv NL:NݏSN 0-NNSNlqQTVsXq_TċNl 0,{NASNag ^yvvsXq_TċNeN*g~[yb蕡[gb[gT*gNybQv ^USMO N__]^ 0 0^yvsXOb{tagO 0,{AS]Nag 6RsXq_TbJTfN0sXq_TbJThv^yv vQMWY^vsXObe~6eTeSMOnTpeϑ0algirc>ee_Tc>eST^S_NcalSĉ[v&{ 0 0-NNSNlqQTV'Ylalg2ll 0,{NASNag,{N>k: .X[dqp0dqww0dq#n0dqpp04ll0wpp0w0xWI{fNulb\vire^S_[ N[필v ^S_n NNONX>eirؚ^v%N[V!c v^ǑS gHevce2llb\alg KNĉ[0 b@\N2021t^10g26eJTw`OlQSݏlN[0YZOncTb\OQvYZQ[ v^JTw`OlQS gCgۏLH03uTBl,T0`OlQS(Wl[gPQ*gcQH3u 9hnc`OlQS3u b@\N2021t^11g11e>NLN,TO,TO`OlQSHN Nt1u1.lQS vp_pΘp 9e:N dqlSup ;NSe0qel gSuSS l geXalgiry{| alg2l]zĉ!jYnST0c>eb__I{l gte 9hnc 0algq_T{|^yv͑'YSRnUSՋL 02020t^Hr ĉ[ N^\N͑'YSR NlQSyv N^\N 0^yvsXq_TċNR{|{tvU_2021t^Hr 0-NvqluNTO^N NRtsXq_TċN[ybKb~ EelQSL:N Ngb *gybHQ^ 0 *gHQb lQSvMR]~_U\te9ev^6RNsXq_TċNeN2.lQSvcS|6eƖQQ4l}lO(u N/falgircS3.lQSlb\]~ygte9e0~ N Bl[ *gHQb T*g cĉ[nalgirc>eSMQNYZ [lb\Q{YZ0 ~T,THt1ua ~b@\OxvzQ[1.`OlQS vp_pΘp vsXq_TbJT]~ybQN]~Ǐz]sXOb6e EelQS(W6eNTyvSuv9eS^S_9hncSRvQ[[gqsXq_TċNR{|{tvU_$Re/f&T~eQsċ{t ~eQsċ{tv cgq9e^0ib^yv6Rv^bybsċeN ~[gq 0^yvsXq_TċNR{|{tvU_ 0 `OlQS dqlSup ^S_6RsXq_TbJTh Ee`OlQSsQNlQS dqlSup NRtsXq_TċN[ybKb~va b@\ NNǑ~2.`OlQS5Nt/are~xx"luN~&^_ǏnhV Nnv$N*NclSGWhKmQlSir Ee`OlQSsQNcS^algirc>eSvab@\ NNǑ~3.`OlQSsQNlb\]~te9eva Nq_TݏlN[v[0tN`OlQS]~6RsXq_TċNeN ygte9e b@\Q[[`OlQS *gHQb L:NQ{YZ0 N NN[ gb@\2021t^10g25e 0L?eYZNHQ,T JTwfN 002021t^10g26e 0V 002021t^11g11e 0,T{U_ 00H3uPgeI{nc:N0 N0#N9eckTL?eYZvOnc0y{| 1. 0-NNSNlqQTVL?eYZl 0,{ NASmQag ݏlL:N(WNt^Q*gSsv NQ~NL?eYZ 2. 0^yvsXOb{tagO 0,{NAS Nag,{N>k ݏS,gagOĉ[ MWY^vsXObe*g^b0*g~6eb6e NTk>g N9eckv Y100NCQN N200NCQN NvZ>k 0 0-NNSNlqQTVL?eYZl 0,{ NASNag,{N y S_NN g NR`b_KNN ^S_N{bQ{YZN ;NRmdbQ{ݏlL:NqS[Tgv 0 0ff^u`sXL?eYZ1uϑĉRTWQĉ[2017t^Hr 0,{Nag,{N>k [&{TQ{YZ`b_vHhN SN(Wl[gNOYZёvW@x NQ{YZ FOQ{ёN, NǏgNOYZv50% 3. 0calS{tagO 0,{ NASmQag,{N y ݏS,gagOĉ[ calUSMO g NRL:NKNNv 1uu`sX;N{#N9eck Y2NCQN N20NCQN NvZ>kb N9eckv #N\PNtelN algirc>eSMOnbpeϑ N&{TcalSĉ[ 4. 0-NNSNlqQTV'Ylalg2ll 0,{N~vNASNag,{N y ݏS,glĉ[ g NRL:NKNNv 1uS~N NNl?e^sXObI{;N{ cgqL##N9eck YNNCQN NASNCQN NvZ>kb N9eckv #N\P]telb\PNtelN [ N[필vfNulb\vire *gn NNONX>eirؚ^v%N[V!c b*gǑS gHevce2llb\algv 0 0ff^sXOb@\L?eYZ1uϑCgĉhQ2017t^O 0,{N0mQag *g[dqp0dqww0dq#n0dqpp04ll0wpp0w0xWI{fNulb\vireI{`QvN ĉvwQSOYZhQ1. g NRN,ݏlL:NKNNv #N9eck YNNCQN NVNCQN NvZ>kb N9eckv #N\P]telb\PNtel2 [ N[필vfNulb\vire *gn NNONX>eirؚ^v%N[V!c b*gǑS gHevce2llb\algv 0 9hnc Nĉ[ b@\[`OlQS\OQY NQ[ 1.[`OlQS*gybHQ^vL:N#N\Pbk^ NNL?eYZ 2.[`OlQS *gHQb vL:N#NPg9eck Y10NCQZ>k 3.[`OlQS*g cBlnalgirc>eSvL:N#NzsS9eck Y2NCQZ>k 4.[`OlQS*gǑSce2llb\algvL:N#NPg9eck Y2NCQZ>k0 N0#N9eckTL?eYZQ[ve\Le_TgP N sQN#N9eckݏlL:Nve\Le_TgP `OUSMO^Nc0R,gYZQ[fNKNew N*NgQ[b5Nt/are~xx"luN~dqlSup]zSfv^yvsXq_TċNSyvz]6e]\O %NeS [xwX:WǑS gHece2llb\alg0 N sQNZ>kve\Le_TgP N NZ>k;`bNCQte140000.00CQ 9hnc 0-NNSNlqQTVL?eYZl 0T 0Z>kQ[NZ>k6e4Ry[eRl 0vĉ[ `OlQS^Nc0R,gYZQ[fNKNew15eQ cb@\QwQv 0ff^Z>k N4wfN 0\Z>k4ff^V^0 `OlQS4~Z>kT ^\4>kQnc YpSNbb@\YHh0>g N4~Z>k b@\\ke cZ>kpev3%RYZ>k0 N e\L`QvbJTTTcw[ `OlQS^Nc0R,gQ[fNKNew15eQ\e\LYZQ[v`QfNbbJTb@\0ff^sXv[/e0b@\YXbff^sXv[/e[`OlQSe\LYZQ[v`Q[esXL?egblTcw[0 V03uL?e YbcwL?eɋv_TgP Y N g,gYZQ[ S(Wc0R,gQ[fNKNewmQASeQTNWSwu`sXSbff^Nl?e^3u Y _NSN(WmQ*NgQvcTHT!:SNllbcwL?eɋ03uL?e YbcwL?eɋ N\PbkL?eYZQ[vgbL0 >g N3uL?e Y _N NTNllbcwL?eɋ S Ne\L,gYZQ[v b@\\Ol3uNllb:_6RgbL0 ff^u`sX@\ 2021t^12g2e PAGE PAGE 4 ,.>@BHJLNTrtͻwi[QG=3CJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ nHtHCJ OJPJo(aJ nHtHCJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ CJ OJQJo(aJ CJ OJQJo(aJ #CJ OJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJQJo(aJ #CJ OJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJQJo(aJ CJHOJQJo(aJHCJHOJQJo(aJHCJ0OJQJo(aJ0CJ0OJQJo(aJ0 2 4 r t ˹}saWE;)#CJ OJPJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJo(aJ #CJ OJPJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJo(aJ #CJ OJPJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ X d  ϽmcYA7CJ OJPJo(aJ .CJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtHCJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ #CJ OJPJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJo(aJ #CJ OJPJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ nHtHCJ OJPJo(aJ #CJ OJPJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJo(aJ nHtHCJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ nHtHCJ OJPJo(aJ T V n p | (.0zqgYPF=3CJ OJPJo(aJ CJ OJPJaJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJaJ CJ OJPJo(aJ nHtHCJ OJPJo(aJ CJ OJPJaJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJaJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJaJ .CJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtHCJ OJPJaJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJaJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJaJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ nHtH02~RZ\^jlp¸qcM?CJ OJPJQJo(aJ **CJ OJPJQJo(aJ *mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ *CJ OJPJo(aJ nHtHCJ OJPJo(aJ nHtHCJ OJPJo(aJ CJ OJPJaJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ nHtHCJ OJPJo(aJ CJ OJPJaJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJaJ CJ OJPJo(aJ nHtHCJ OJPJo(aJ CJ OJPJaJ prtx >ŷs]O9+CJ OJPJQJo(aJ **CJ OJPJQJo(aJ *mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ **CJ OJPJQJo(aJ *mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ **CJ OJPJQJo(aJ *mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ *"CJ OJPJQJo(aJ *nHtHCJ OJPJQJo(aJ **CJ OJPJQJo(aJ *mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ **CJ OJPJQJo(aJ *mH sH nHtH >BL\hͷ}gQC-*CJ OJPJQJo(aJ *mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ **CJ OJPJQJo(aJ *mH sH nHtH*CJ OJPJQJo(aJ *mH sH nHtH"CJ OJPJQJo(aJ *nHtH*CJ OJPJQJo(aJ *mH sH nHtH"CJ OJPJQJo(aJ *nHtH*CJ OJPJQJo(aJ *mH sH nHtH"CJ OJPJQJo(aJ *nHtHCJ OJPJQJo(aJ *"CJ OJPJQJo(aJ *nHtH dnxzͿwcWC7CJ OJPJo(aJ *&CJ OJPJo(aJ *mH sH nHtHCJ OJPJo(aJ *&CJ OJPJo(aJ *mH sH nHtHCJ OJPJo(aJ *"CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *#CJ OJPJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJo(aJ nHtHCJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ nHtHCJ OJPJo(aJ *CJ OJPJQJo(aJ *mH sH nHtH"CJ OJPJQJo(aJ *nHtH ˿q[M7)CJ OJPJQJo(aJ **CJ OJPJQJo(aJ *mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ **CJ OJPJQJo(aJ *mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ *CJ OJPJo(aJ *&CJ OJPJo(aJ *mH sH nHtHCJ OJPJo(aJ *&CJ OJPJo(aJ *mH sH nHtHCJ OJPJo(aJ *&CJ OJPJo(aJ *mH sH nHtHCJ OJPJo(aJ *&CJ OJPJo(aJ *mH sH nHtH "DFJprɻ}m[L:+CJ OJPJQJ^JaJ KH#CJ OJPJ^Jo(aJ KHnHtHCJ OJPJQJ^JaJ KH#CJ OJPJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJo(aJ *CJ OJPJQJo(aJ *"CJ OJPJQJo(aJ *nHtHCJ OJPJQJo(aJ *"CJ OJPJQJo(aJ *nHtHCJ OJPJQJo(aJ **CJ OJPJQJo(aJ *mH sH nHtH *,02Bǯ{cG4(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH%B*phCJ OJPJQJ^JaJ KH7B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH.CJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH.CJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH7B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH/CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH'CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtH'CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH BFHJLNX įn[B)0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtH0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtH%B*phCJ OJPJQJ^JaJ KH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtH%B*phCJ OJPJQJ^JaJ KH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH%B*phCJ OJPJQJ^JaJ KH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH%B*phCJ OJPJQJ^JaJ KH XHJ̾znQ48B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH JxzǪpS6(CJ OJPJo(aJ nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH4B*phCJ OJPJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH@BlnptFHJhjϿk_SC3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ *CJ OJPJQJo(aJ *mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHjxz 2 4 J L ѿwgSC3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH'CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH'CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJo(aJ #CJ OJPJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJo(aJ 'CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH L N R !*!4!F!x!z!!ɹoeUE5CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH!!p"r"##### #"#$#&#*#ȸx`P8(CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH/CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH/CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *#,#.#0#2#4#@#B#D#H#J#V#X#Z#\#^#d#f#ÿ0J0JU0J0JU0J0JU0J0JU0J0JUCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH'CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH .LNtt mPd8$7$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`da$$A$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$da$$A$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$da$$A$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$da$$A$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$ d4a$$1$ dHa$$1$dha$$dha$$ t ^z~aDd8$7$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`d8$7$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`d8$7$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`d8$7$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`& & Fda$$A$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$C$WD`z"F,|_Bd8$7$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`d8$7$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`d8$7$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`d8$7$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`da$$A$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$`(d8$7$1$$$$@&9D4$5$6$3$H$-DM A$WD`JtP# & FdG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`# & FdG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`# & FdG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`# & FdG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`d8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`BnJjL |\:!da$$A$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD`da$$A$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$`!da$$A$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD`!da$$A$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD`!da$$A$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD`d8$7$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` z!!r"#vVda$$A$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$`dG$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`da$$A$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$`(da$$A$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$-DM 0`0!da$$A$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD`###0#2#D#F#H#^#qeQ 9r #$&` 9r  9r 9r 9r #$&` 9r d8$7$$$$9D4$5$6$3$H$A$da$$A$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$@]@!da$$A$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD@`@!da$$A$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD@`^#`#b#d#f#d8$7$$$$9D4$5$6$3$H$A$ 9r 9r : 0. A!#"$%S2P0p18׷k׷k%o(0׷k& 66 666666 0@P`p6666 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`pZ@Zcke a$$1$0CJOJPJQJ^JaJKHmH sH nHtH_H$A@$؞k=W[SONi@NnfhBJjL !*#f# !"#$t z #^#f#%&'()*+, 7$@ Calibri-([SOG*Ax @Times New Roman;4 N[_GB2312- |8ўSO-4 |8N[;4 wiSO_GB2312useruser Qh;Ĝf!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^W W ([{ 0 0 00000;[@ H P)$P[2& qPG|o"|d xF Z z0( * 3 ? !!@Oh+'0x user Normal.dotmuser1@7;O@'@Gé=WPS Office_11.8.2.10125_F1E327BC-269C-435d-A152-05C5408002CA՜.+,D՜.+,HPX `ht| (\dKSOProductBuildVer2052-11.8.2.10125 !"#$%&'()*+,-./01256789:;=>?@ARoot Entry F.WordDocument